Studeranderätt

Den statliga bidragsgivningen till folkhögskolan styrs av breda målsättningar. Folkhögskolan som utbildningsform har inga gemensamma läroplaner och varje folkhögskola har stort ansvar för att sätta upp egna mål och riktlinjer för verksamheten. Skollagen gäller inte för folkhögskolan och Folkbildningsrådet har ingen uppgift att utöva tillsyn över folkhögskolor. Varje enskild folkhögskolas styrelse har ansvar och befogenhet att fatta de flesta beslut som gäller deltagarnas situation och rättigheter på folkhögskolan.
Om du är missnöjd med något på din skola ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du vända dig till skolans styrelse som är ytterst ansvarig för folkhögskolans verksamhet.

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning på folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, på Folkbildningsrådet. FSR ger råd och stöd till folkhögskolor och deltagare på folkhögskola.Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en anmälan till FSR. FSR utgår från den aktuella skolans regler och riktlinjer när ett ärende bedöms. FSR kan inte ändra en skolas beslut, däremot ge rekommendationer till skolan. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR. Studeranderätten på Birkagårdens folkhögskola regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och som den förbinder sig att följa.

Skolans styrelse är dess högsta beslutande organ. För skolans samtliga linjer gäller att endast styrelsen kan fatta beslut om att avskilja en deltagare från undervisningen. Om det är långt till kommande styrelsemöte och det behövs ett snabbt beslut i ett sådant ärende kan styrelsens arbetsutskott fatta ett preliminärt beslut i avvaktan på styrelsens slutgiltiga beslut. Beslut om avstängning av en kursdeltagare fattas av rektor och verksamhetsledare. Ett sådant beslut ska snarast tas upp i styrelsens arbetsutskott.

Kontakt med skolans styrelse sker genom skolans rektor.

Under de olika verksamheterna finner du linjespecifik information beträffande kursernas mål, principer för antagning, avgifter och kostnader, intyg och behörigheter, lokalernas tillgänglighet för studerande med funktionshinder, former för studerandeinflytande m.m.

De viktigaste centrala dokumenten

Ett studeranderättsligt råd »
Statens syften med folkbildningen »
Kriterier för avgifter »

Gemensamt för skolans samtliga verksamheter

Likabehandlingspolicy »
Jämställdhetspolicy »
Policydokument Förstärkningsbidrag och språkligt stöd»
Policy gällande diciplinära åtgärder 2016 »
Drogpolicy Birkagården 2014»
Policy kring inspelning»

Policy för avgifter och om en kurs upphör eller ställs in


GDPR

Kursspecifika policyer kan finnas under respektive verksamhet.
Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoftOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se