Balkan

Sedan hösten 2013 har Birkagårdens folkhögskola, ABF i Stockholm och Palmecentret ett projekt tillsammans med ABF i Busovaca. En ort som ligger 60 kilometer norr om Sarajevo i Bosnien-Hercegovina.

ABF avdelningen i Busovaca startades i början 2000-talet av ABF Furudal och Palmecentret. Avdelningen har genom åren genomfört datakurser, språkkurser , sjukvårdskurser och kurser i hantverksdiscipliner. Dessa kurser är den vuxenutbildning som bedrivs på orten.

Ekonomin i landet är ytterligt ansträngd och ABF har fått mycket små bidrag för sin verksamhet från kommunen. En stor entusiasm och frivillighet samt deltagaravgifter har varit förutsättningarna för att verksamheten har kunnat fortleva.

Birkagårdens folkhögskola har under några år har varit ABF-avdelningens samarbetspartner i en kurs för arbetslösa. Ämnena för kursen har varit engelska och den Europeiska unionen.

Det aktuella projektet vänder sig till unga arbetslösa i åldern 18-35 år. Projektet har som övergripande målsättning att öka kunskaperna om mänskliga och social rättigheter och att få projektdeltagarna att organisera sig för att ta till vara dessa rättigheter. I syfte att stärka deltagarnas position i samhället har projektet också en inriktning på att öka kunskaperna så att de kan söka jobb alternativt starta egen verksamhet.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se