Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Studieinformation
studieinformation birkagårdens folkhögskola

Studeranderätt

Birkagårdens folkhögskola har träffat en överenskommelse med Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR) om en studeranderättslig standard.Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och som den förbinder sig att följa.

De viktigaste centrala dokumenten är:
Ett studeranderättsligt råd »
Statens syften med folkbildningen »
Kriterier för avgifter »

Några av de av skolan utformade riktlinjerna är gemensamma för samtliga verksamheter:

Likabehandlingspolicy 2008 »
Jämställdhetspolicy 2008 »
Policydokument Förstärkningsbidrag 2011 »
Drogpolicy 2008 »
Utvärderingsplan 2011 »
Arkiv och sekretess »

Skolans styrelse är dess högsta beslutande organ. För skolans samtliga linjer gäller att endast styrelsen kan fatta beslut om att avskilja en deltagare från undervisningen. Om det är långt till kommande styrelsemöte och det behövs ett snabbt beslut i ett sådant ärende kan styrelsens arbetsutskott fatta ett preliminärt beslut i avvaktan på styrelsens slutgiltiga beslut. Beslut om avstängning av en kursdeltagare fattas av rektor och kursföreståndare. Ett sådant beslut ska snarast tas upp i styrelsens arbetsutskott.

Styrelsen »

Under de olika verksamheterna finner du linjespecifik information beträffande kursernas mål, principer för antagning, avgifter och kostnader, intyg och behörigheter, lokalernas tillgänglighet för studerande med funktionshinder, former för studerandeinflytande m.m.En studerande kan göra en anmälan till FSR och begära att rådet behandlar en fråga inom ramen för denna standard. FSR har att bedöma om folkhögskolan har fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. FSR kan även uttala sig om skolans beslut utifrån ett studeranderättsligt perspektiv, samt om den studeranderättsliga standarden är adekvat utformad (tydlig, täckande och förutsägbar) i den aktuella frågan. FSR kan i sitt yttrande föreslå åtgärder för att bilägga tvist mellan studerande och folkhögskola. Rådet kan rekommendera ekonomisk kompensation när studerande lidit ekonomisk skada på grund av folkhögskolans underlåtenhet att leva upp till givna åtaganden. Om en kurs avbryts eller förändras på ett för den studerande avgörande sätt, så bör skolan kunna visa att den med alla tillgängliga medel har försökt att lösa situationen. Den ekonomiska kompensationen får avvägas utifrån den information som skolan givit den studerande och de åtgärder skolan hade kunnat vidta och vidtagit för att undvika skadan.

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se